slider image 1
.Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

ANADOLU KARASAL A.Ş.’'nin faaliyette bulunduğu her yerde, tüm çalışanlar, Sağlık, Emniyet , Çevre ve Güvenlik konularındaki ilkeleri doğru uygulamakla yükümlüdür. 

Sağlık, Emniyet , Çevre ve Güvenlik konularındaki başarılı performansımız ile çalışanlarımızın sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısında hayati öneme sahiptir. 
Hedefimiz basit bir şekilde ifade edilebilir - kaza yapmamak, insanlara ve çevreye zarar vermemek. 
           Atık maddeler, emisyonlar ve enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya ve faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler imal edeceğiz.
 
Biz: 
 • müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız, kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ve bizimle birlikte çalışanlar ile istişare edeceğiz, onları dinleyeceğiz ve taleplerine samimi cevaplar vereceğiz;
 • sektörümüzün standartlarını yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve yasa belirleyici mercilerle işbirliği yapacağız;
 • performansımız konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vereceğiz;
 • sağlık, emniyet ,güvenlik ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir edeceğiz.

Politika beklentileri 

ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik Yönetim Sisteminin Çerçevesi 

Tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde: 

 • Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde tüm yasal mevzuatlara uyacak, Sağlık, Emniyet ,Çevre ve Güvenlik beklentilerimizi yerine getirecek, hatta bu beklentileri aşacağız.
 • Suç veya kötü niyet içeren faaliyetlerden kaynaklanabilecek kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı kendimizi, varlıklarımızı ve işletmelerimizi koruyacak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışacağız.
 • Tüm çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve diğerlerinin eğitimini, SEÇ-G geliştirme uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını, bu uygulamalara bağlı olmalarını sağlayacağız. Güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlara değil aynı zamanda yetkin elemanlara ve aktif SEÇ-G kültürüne bağlı olduğunun ve hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilincindeyiz.
 • SEÇ-G uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirildiğine dair sürekli güvence vereceğiz. Her ne kadar tüm şirket çalışanları firmanın Sağlık,Emniyet, Güvenlik ve Çevre performansından sorumlu olsa da, sağlık, emniyet,güvenlik ve çevre kaynaklı risklerin anlaşılması ve yönetimi bağlı oldukları amirlerin sorumluluğundadır.
 • Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmeleri, Güvence Yönetim Sistemi Değerlendirmeleri ve SEÇ-G sonuçlarının raporlanması konularına tümüyle katılacağız.
 • Faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda toplumun itimadını koruyacağız. Performansımızı açıklıkla rapor edecek, Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili dahili ve harici Sağlık, Emniyet Güvenlik ve Çevre konularını daha iyi idrak edilebilmesi için Şirket dışındaki kurum ve kuruluşlar ile istişarede bulunacağız.
 • ANADOLU KARASAL A.Ş. adına çalışan tüm taraflar faaliyetlerimizi ve itibarımızı etkileyebileceklerinin bilincinde olmalıdırlar ve bizim standartlarımız çerçevesinde hareket etmelidirler. Müteahhitlerimizin ve iş yaptığımız diğer kişi ve kuruluşların yönetim sistemlerinin bizim SEÇ-G performansına bağlılığımızla eş değerli olması hususunda kendimizi güvence altına alacağız.

ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin SEÇ-G beklentileri SEÇ-G Yönetim Sistemleri kapsamında bulunan ve aşağıda özetlenen on üç esas ile detaylandırılmıştır. 

Liderlik ve sorumluluk: 

ANADOLU KARASAL A.Ş. organizasyonunun bütün kademelerinde görev yapan herkes sağlık, emniyet, teknik bütünlük ve çevre ile ilgili hedeflerimizin yerine getirilmesi hususunda çalışanları yönlendirmek ve konuya dahil etmekten sorumludur. Liderler, doğru SEÇ-G davranışları sergileyerek, SEÇ-G ile ilgili görev ve sorumlulukları açıkça belirleyerek, gerekli kaynakları temin ederek, ölçümleme yaparak, gözden geçirerek, ve SEÇ-G performansımızı sürekli geliştirerek bu sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Risk değerlendirmesi ve yönetim: 

Risk değerlendirmesi sürekli bir uygulama olup bütün SEÇ-G esaslarının mihenk taşıdır. Tehlikeleri daima belirleyecek ve faaliyetlerimizle ilgili riskleri sürekli değerlendireceğiz. Risk yönetiminde başarılı olmak için harekete geçecek, böylece muhtemel kaza ve olayların etkisini azaltacağız. 

İnsanlar, eğitim ve davranışlar: 

İnsanların davranışlarının ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin başarısında önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımız titizlikle seçilecek, eğitime tabi tutulacak, yetenekleri ve uygunlukları sürekli değerlendirilecektir. 

Müteahhitler ve üçüncü şahıslar ile çalışma: 

Grubumuzun iş performansında müteahhitlerin, tedarikçilerin ve diğerlerinin de önemi büyüktür. Bu kişilerin bizim adımıza işlerimizi yürütebilmeleri için onların da yetenek ve uygunluklarını değerlendireceğiz. SEÇ-G beklentilerimizin yerine getirilebilmesi için kendileri ile birlikte çalışacağız. Müteahhitlerimizin ve ortaklarımızın performanslarını izleyecek, satın alma uygulamalarımızın beklentilerimizi karşılayacak nitelikte olmasını sağlayacağız. 

Tesislerin tasarımı ve inşa edilmesi: 

Yeni tesisler ve hali hazırdaki tesislerin düzenlenmesi, kabul edilmiş standartlar, prosedürler ve yönetim sistemleri kullanılarak, emniyetli, güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir performans sağlayacak şekilde dizayn, temin, inşa ve ihale edilecektir. 

İşletme ve bakım: 

Tesislerin işletmesi ve bakımı halihazırdaki dizayn şartları çerçevesinde, emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı performans sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

Değişim yönetimi: 

Tüm süreli ve daimi organizasyon, personel, sistem, prosedür, ekipman, ürün değişikliklerinden kaynaklanabilecek sağlık, emniyet , çevre ve güvenlik  risklerinin kabul edilebilir bir seviyede tutulmasını sağlamak için bu değişikler değerlendirilecek ve yönetilecektir. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik etkileri ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacak ve yeni bilimsel delilleri dikkate alacağız. 

Enformasyon ve dokümantasyon: 

Faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında doğru bilgiler saklayacak, bu bilgileri güvenli bir şekilde kullanıma hazır tutacağız. 

Müşteriler ve ürünler: 

ANADOLU KARASAL A.Ş.  ürünleri ile ilgili tehlikeleri belirleyecek, duyuracak ve yöneteceğiz. Kullanıcılara ve diğer kişilere, ürünlerimizle emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde iştigal etmelerine yardımcı olmak amacıyla güncel bilgi akımı sağlayacağız. 

Toplumun ve ilgililerin bilgilendirilmesi: 

Toplum bilinçlenmesinin önemine değer veriyoruz. Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin bütünlüğü ve SEÇ-G performansına bağlılığımız konusunda toplumun güvencesini korumak amacıyla toplum ve ilgililer ile aktif bir şekilde diyalog kuracağız. 

Kriz ve acil durum yönetimi: 

Tüm tesislerimizi, yerleşim birimlerimizi ve ürünlerimizi kapsayan Acil Durum Yönetim Planlarını hazır bulunduracağız. Bu planlar, bir olay veya kaza meydana gelmesi halinde, kadromuzu, müşterilerimizi, toplumu, çevreyi ve ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin itibarını koruyacak ekipman, eğitim ve personeli belirtecektir. 

Olayların analizi ve önlem: 

Olayların veya kazaların tekrar vuku bulmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olayları veya kazaları rapor ve analiz edecek, konu ile ilgili soruşturma yapacağız. Soruşturmalarımız olayın veya kazanın kökeni ve sistem bozukları üzerinde odaklanacaktır. Gelecekte olabilecek yaralanmaları veya kayıpları azaltmak üzere düzeltici ve önleyici önlemler alınacaktır.